تاریخچه اسب اصیل دره شوری

دره شوری نام ایلی از ایل دره شوری که ایلی ترک زبان در استان فارس…