اسب سیلمی چیست؟

اسب سیلمی به یک اسب نر با خصوصیات عالی و برتر گفته می شود که…