رنگ شناسی در اسب

رنگ موهای بدن و یال و دم اسبها به ژن شناسی آنها ( در واقع…